Kolektivna pogodba  ureja pravice in obveznosti delavcev ter delodajalcev, ki izvirajo iz delovnega razmerja. Sestavljena je iz obligacijskega dela (pravice in obveznosti strank) ter iz normativnega dela, ki vsebuje ostale določbe (plačilo, varnost in zdravje pri delu, zagotavljanje pogojev za delovanje sindikata pri delodajalcu in druge pravice/obveznosti).

Njena veljavnost preneha s potekom časa, s sporazumom obeh strank ali z odpovedjo

Evidenco, v kateri je približno 50 kolektivnih pogodb ureja in vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V praksi se največkrat uporablja Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo.

Evidenco vseh kolektivnih pogodb najdete na: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/socialno_partnerstvo/evidenca_kolektivnih_pogodb/

 Novosti s 1.3.2018 v Kolektivni pogodbi za dejavnost trgovine:

  1. člen

V Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 24/14, s spremembami in dopolnitvami) se besedilo sedmega odstavka 33. člena spremeni tako, da se:

– od vključno 1. 9. 2017 do vključno 28. 2. 2018 glasi:

»Delodajalec je dolžan delavcu v okviru 12-mesečnega obdobja omogočiti, da presežek ur, ki jih je opravil zaradi neenakomerne razporeditve delovnega časa ali začasne prerazporeditve delovnega časa, kompenzira s prostimi urami. Če kompenzacija s prostimi urami zaradi narave delovnega procesa v okviru 12-mesečnega obdobja ni možna, je delodajalec dolžan pri obračunu plače v naslednjem mesecu po izteku 12-mesečnega obdobja, izplačati delavcu presežek do vključno 170 opravljenih ur v višini, kot je določena za nadure, vsako opravljeno dodatno uro pa v višini ustrezne urne postavke od osnovne plače delavca, povečane za 45,0 %.«

– od vključno 1. 3. 2018 dalje glasi:

»Delodajalec je dolžan delavcu v okviru 12-mesečnega obdobja omogočiti, da presežek ur, ki jih je opravil zaradi neenakomerne razporeditve delovnega časa ali začasne prerazporeditve delovnega časa, kompenzira s prostimi urami. Če kompenzacija s prostimi urami zaradi narave delovnega procesa v okviru 12-mesečnega obdobja ni možna, je delodajalec dolžan pri obračunu plače v naslednjem mesecu po izteku 12-mesečnega obdobja, izplačati delavcu presežek do vključno 170 opravljenih ur v višini, kot je določena za nadure, vsako opravljeno dodatno uro pa v višini ustrezne urne postavke od osnovne plače delavca, povečane za 60,0 %

  1. člen

Spremembe najnižjih osnovnih plač (NOP) v posameznih tarifnih razredih:

 

Tarifni razred NOP v EUR (do 28. 2.2018) NOP v EUR (od1. 3. 2018)
IV. 609,24 624,10
V. 679,09 695,66
VI. 795,56 814,97
VII. 948,81 971,95

 

Vir: ANEKS št. 2, Kolektivna pogodba dejavnost trgovine, Ur.l.RS, št. 24/2014