Z gotovostjo lahko trdimo, da je urejeno računovodstvo in knjigovodstvo ena bistvenih zahtev in potreb sodobnih gospodarskih družb. Naše storitve temeljijo na kvaliteti, visoki strokovnosti, ažurnosti, zaupanju in varnosti. pri svojem delu uporabljamo najsodobnejša računovodska orodja. V računovodskem servisu RS-BIRO d.o.o. vam nudimo računovodske storitve za mala, srednja in velika podjetja za opravljanje vseh računovodskih storitev ali le za določen del računovodstva glede na vašo organizacijo poslovanja in vaše zahteve.

Zavedamo se, da zaradi vse bolj zahtevne zakonodaje računovodske storitve postajajo kritična točka vsakega podjetja. Z našimi storitvami vas želimo razbremeniti skrbi, ki so povezane s pravilnim vodenjem poslovnih knjig in davčno varnostjo poslovanja.

Na podlagi 25-letnih izkušenj Vam nudimo:

 • vodenje glavne knjige,
 • vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk),
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • vodenje evidenc osnovnih sredstev z obračuni amortizacije,
 • obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za FURS in ZPIZ,
 • obračun zamudnih obresti, izpis opominov ter sodelovanje pri izvršbah in izterjavah,
 • obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški,
 • mesečna poročila o rezultatih poslovanja,
 • izdelava letnih računovodskih izkazov,
 • izdelava davčne bilance,
 • izdelava poročil za Banko Slovenije ter izdelava statistike finančnih računov,
 • opravljanje elektronskega plačilnega prometa,
 • tekoče obveščanje o spremembah zakonodaje – seminarji,
 • kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti,
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,
 • arhiviranje računovodske in poslovne dokumentacije,
 • redno vzdrževanje zavarovanja odgovornosti,
 • pomoč pri izdelavi projektov raziskave in razvoj za davčne namene,
 • pomoč in davčno svetovanje pri ustanovitvi, poslovanju in prenehanju s.p., d.o.o. in društev,
 • pomoč pri davčno nevtralnih prenosih iz s.p. na s.p. ali d.o.o.,
 • druge računovodske storitve in svetovalne storitve,
 • fakturiranje in e-računi,
 • oddaja obrazcev v ETN evidenco (evidenca trga nepremičnin).