Ali velja omejitev gibanja med občinami za opravljanje kmetijske dejavnosti?

Da, razen v primeru  prevoza  živali v klavnico iz razloga nujnosti, zraven pa je potrebno imeti ustrezna dokazila.

Kakšna dokazila potrebujete s sabo?

Izpis iz Registra kmetijskih gospodarstev, Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Zemljiške knjige ipd.

Nadomestilo za temeljni dohodek po PKP5

Upravičenec do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka je oseba, ki je bila za opravljanje kmetijske dejavnosti registrirana najkasneje od 01.09.2020 do uveljavitve PKP5, zaradi posledic epidemije pa ne more opravljati dejavnosti ali pa se je obseg dejavnosti bistveno zmanjšal.

Upravičenec je tudi kmet, ki je na dan uveljavitve PKP5 vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 17.člena ali 5.odst.25.člena ZPIZ-2.

Za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka je potrebno na eDavkih predložiti izjavo, da je oseba, kot jo opredeljuje 88.člen ZZUOOP, in da zaradi epidemije ne more opravljati svoje dejavnosti oziroma se je obseg dejavnosti bistveno zmanjšal.

Upravičenec izjavo odda na podlagi lastne ocene poslovanja (upoštevati je potrebno 91.člen PKP5).

Ali se kmetijska opravila lahko izvajajo po 21.00 uri zvečer?

Opravljanje kmetijskih dejavnosti po ”policijski uri” se lahko izvaja, če bi v nasprotnem primeru nastala premoženjska škoda, če bi bilo ogroženo zdravje živali ali pa bi se občutno poslabšala kvaliteta kmetijskih proizvodov. Sem spadajo tudi spravilo pridelkov in obdelava kmetijskih površin, ter opravila povezana z nego in transportom živali ter pridelkov (omenjena opravila se lahko izvajajo tudi izven sedeža kmetijskega gospodarstva).