NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Namen razpisa je spodbujanje razvoja malega gospodarstva s ciljem uresničevanja sprejete Strategije Občine Žalec za obdobje 2014 — 2020.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev za naslednje ukrepe:
UKREP 1: Pomoč za odpiranje novih delovnih mest in za samozaposlitev;
UKREP 2: Pomoč za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti;
UKREP 3: Pomoč za spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih poslovnih dogodkih ter trženju novih izdelkov;
VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2017 je 60.000 EUR in prav tako za leto 2018.
Okvirna razdelitev po ukrepih je: UKREP 1: 25.000 EUR UKREP 2: 25.000 EUR UKREP 3: 10.000 EUR

POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

  • Upravičenci do pomoči so:
    mikro podjetja ali samostojni podjetniki s sedežem v občini Žalec, ki imajo manj kot 10 zaposlenih ter imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presegata 2 milijona EUR;
  • fizične osebe s stalnim bivališčem v občini Žalec.
    Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški, ki so ali bodo nastali v obdobju od 1. 1. 2017 do 10. 11. 2017, za leto 2017 ter od 1. 1. 2018 do 9. 11. 2018, razen, če posamezni ukrep ne določa drugače.

ROK ODDAJE VLOG IN NAČIN PRIJAVE

Ukrep Rok za prijavo Rok za oddajo zahtevkov
UKREP 1, 2 in 3 22.3. 2017 (prvi rok)
1.6. 2017 (drugi rok)
13. 11.2017

Vlagatelj lahko odda vlogo SAMO ZA EN UKREP.

Vir: www.zalec.si