Veliko mladih podjetnikov, ki se odpravi na podjetniško pot, se premalo ali celo ne zaveda, da se na trgu izpostavljajo različnim tveganjem. Zaradi slabe finančne discipline se najpogosteje srečujemo s tveganjem neplačila za prodano blago oz. opravljene storitve, s strani naših kupcev.

Vrste tveganj pri poslovanju na trgu

Tveganja, ki so jim podjetja izpostavljena na trgu, bi lahko v grobem razdelili na tržna tveganja, finančna tveganja, operativna tveganja in finančna tveganja.

Finančna tveganja

Med najpomembnejša tveganja zagotovo spadajo finančna tveganja, ki lahko močno prizadenejo podjetje in njegovo finančno stabilnost. Med finančna tveganja spadajo:

  • valutno tveganje;
  • obrestno tveganje;
  • tveganje spremembe cen blaga in surovin;
  • kreditno tveganje;
  • tveganje neizpolnitve nasprotne stranke,
  • likvidnostno tveganje.

Valutno tveganje

Valutno tveganje lahko opredelimo kot neugodno spremembo vrednosti domače valute v primerjavi s tujo valuto. Temu tveganju so najpogosteje izpostavljena podjetja, ki poslujejo s tujino in prejemajo plačila ali plačujejo v tuji valuti (npr. USD, CHF, GBP, JPY,…). Kar tretjina slovenskih podjetjih je vezana na uvoz oz. izvoz. Transakcije v tujih valutah so zelo občutljive na gibanje valutnega tečaja, ki lahko ugodno ali neugodno vpliva na finančno stabilnost in dobiček podjetja.

V zadnjem času lahko opažamo visoko volatilnost (gibanje tečaja) tečaja ameriškega dolarja v primerjavi z eurom, kar povzroča veliko tveganje za uvozna in izvozna podjetja.

Preberi tudi: Uvozna in izvozna podjetja se lahko zavarujejo pred neugodnim gibanjem tečaja

Obrestno tveganje

Obrestno tveganje lahko opredelimo kot potencialno spremembo denarnih tokov ali vrednosti podjetja zaradi spremembe obrestne mere (%). Kadar govorimo o tveganju obrestnih mer, imamo v mislih variabilne obrestne mere kot so EURIBOR in LIBOR obrestne mere. Sprememba obrestne mere močno vpliva na spremembo vrednosti denarja in s tem tudi na vrednost premoženja podjetja, na strošek financiranja podjetja, na ceno investicij itd.

V zadnjem času smo priča zgodovinsko najnižjim EURIBOR in LIBOR obrestnim meram, kar je za podjetja ugodno, vendar se bo situacija z rastjo gospodarstva spremenila.

Preberi tudi: Imam posojilo s variabilno obrestno mero, kako se lahko zavarujem pred rastjo obrestne mere?

Tveganje spremembe cene blaga in surovin

Tovrstno tveganje bi lahko definirali kot nevarnost neugodnega oz. škodljivega gibanja cene določene surovine, ki je za delovanje podjetja strateškega pomena (nafta, zemeljski plin, zlato, srebro, baker, kava, koruza, pšenica, električna energija, itd…)

Na gibanje cen surovin vpliva veliko dejavnikov, največji vpliv imajo ponudba in povpraševanje, naravne nesreče ter politični spori in vojne.

Likvidnostno tveganje

Je tista vrsta finančnega tveganja, ki je povezana z likvidnostjo (plačilno sposobnostjo) podjetja. Likvidnostno tveganje predstavlja nevarnost neusklajenosti med prejetimi plačili in obveznostmi podjetja (torej med dospelimi sredstvi in obveznostmi do virov sredstev). Likvidnostno tveganje predstavlja možnost pomakanja denarnih sredstev za poplačilo zapadlih obveznosti. Likvidnostno tveganje je večje pri tistih podjetjih, ki svoje izdelka in storitve prodajajo na odloženi rok plačila. Likvidnostno tveganje je povezano tudi z drugimi finančnimi tveganji, povezano je tudi s kreditnim tveganje (npr. če je podjetje kreditnemu tveganju, je hkrati izpostavljeno tudi likvidnostnemu tveganju.

Kreditno tveganje

Kreditno tveganje razumemo kot tveganje nastanka izgube zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti dolžnika do kreditodajalca. Tovrstno tveganje nastane takrat, ko je dolžnik nesposoben poravnati svoje obveznosti, ali jih ni pripravljen poravnati. Zaradi tega lahko podjetje postane nelikvidno, na daljši rok tudi insolventno, do svojih upnikov.

Glede na vrsto kreditnega poslovnega odnosa ločimo dve osnovni vrsti kreditnega tveganja in sicer:

  • kreditno tveganje podjetja, ki trži lastne izdelke in/ali storitve
  • kreditno tveganje podjetij, ki se ukvarjajo s finančnim posredništvom (banke, zavarovalnice, borzno posredniške družbe, skladi,…)

Kreditno tveganje je najbolj izrazito pri bančnih posojilih ter pri obveznikih vrednostnih papirjih (obveznice).

Pri poslovanju podjetij, so kreditnemu tveganju izpostavljena podjetja, ki za svoje izdelke in storitve ne prejemajo takojšnje plačilo, temveč dobijo plačilo na daljše časovno obdobje. Podjetja velikokrat svojim kupcem dajejo odložena plačila na 30,60 in 90 dnevni plačilni rok. Pri državnih podjetjih in javni upravi pa je ta rok lahko tudi do 120 dni. Takšno plačilo na daljši rok, lahko opredelimo kot kreditiranje kupca, torej imamo kreditno tveganje.

Vir: različni viri
Avtor: Uroš Ledinek, mag.