Posojilni sklad SID je podaljšal možnost kreditiranja razvojno-spodbujevalnih programov, ki omogočajo financiranje različnih aktivnosti MSP.

Kdo lahko pridobi kredit

Kredit lahko pridobi pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je ustanovljena in deluje kot gospodarska družba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter izpolnjuje naslednje pogoje:

  • je malo ali srednje podjetje;
  • posluje vsaj 2 polni poslovni leti;
  • ima povprečno št. zaposlenih vsaj 2,0;
  • ni podjetje v težavah;
  • podjetje nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev;
  • ni v predhodni izterjavi s strani Evropske komisije zaradi razglasa nezakonite ali nezdružljive pomoči s skupnim trgom;
  • ne posluje v izključenem sektorju;
  • izpolnjuje druge pogoje SID banke.

Podaljšanih razvojno-spodbujevalnih programov SID banke je šest, financiranje pa se giblje od 30.000 do 10.000.000 € – odvisno od vrste programa oz. namena kredita.
Dodatni pogoji financiranja, ročnost, moratorij, obrestna mera in višina morebitnih lastnih sredstev se razlikujejo glede na posamezno obliko programa in glede na zaprošeno višino financiranja.
Vloge podjetij SID banka sprejema izključno na spletni strani https://vloge.sid.si

Vir: www.sid.si