Izdajanje računa urejajo: Zakon o gospodarskih družbah (ZGD), Slovenski računovodski standardi (SRS), Zakon o davčnem postopku (ZDav-P) in Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV).

ZGD predvsem napotuje na SRS in konkretno SRS 21 ureja področje knjigovodskih listin, kamor sodijo tudi izdani računi. Definira vidik odgovornosti, pristojnosti in verodostojnosti; kdo, kdaj, na podlagi česa je dolžan izstaviti račun, na kakšen način ga izstavi in kako je dolžan ravnati s tem dokumentom.

OBVEZNE SESTAVINE PO SRS 21 SO:
1. Podatki o podjetju, kjer so poslovni dogodki nastali in o odgovornih osebah
2. Podatki o poslovnem dogodku
3. V denarju izražen obseg poslovnega dogodka
4. Podatki o datumu izdaje listine
5. Osebe, pooblaščene za ugotavljanje resničnosti in verodostojnosti

OBVEZNE SESTAVINE PO ZDDV-1 82.ČLEN
1. Datum izdaje računa
2. Zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa
3. ID za ddv, pod katero je davčni zavezanec nabavil blago
4. ID za ddv kupca oz. naročnika, pod katero je kupec ali naročnik prejel nabavo blaga ali storitev, za katero je dolžan plačati DDV, ali je prejel dobavo blaga v  skladu s 46.členom tega zakona
5. Ime in naslov davčnega zavezanca in njegovega kupca ali naročnika
6. Količino in vrsto dobavljenega blaga oz storitev
7. Datum, ko je bila opravljena dobava blaga ali opravljena storitev
8. Davčno osnovo od katere se obračuna ddv po posamezni stopnji
9. Stopnjo ddv
10. Znesek ddv

V primeru oprostitve ali posebne ureditve se je potrebno sklicevati na te določbe.

OBVEZNE SESTAVINE PO ZGD-1 45.ČLEN

Na vseh dopisih (tudi naročilnice se štejejo za dopise ), ki jih družba pošlje naslovniku, morajo biti navedeni naslednji podatki:
1. celotna firma in sedež družbe;
2. registrski organ, pri katerem je družba vpisana;
3. matična številka družbe;
4. pri družbi z omejeno odgovornostjo in delniški družbi je treba navesti tudi znesek osnovnega kapitala in znesek še nevplačanih vložkov.

Vir: ZGD-1, ZDDV