Namen programa:
Financiranje poslovanja mikro, majhnih in srednje velikih podjetij Spodbujanje razvoja mikro, malih in srednje velikih podjetij
Trajanje programa – rok za odobritev :
Najkasneje do 30.6.2015; z zadnjim rokom za nakazilo do 31.12.2015. Najkasneje do 30.6.2015; z zadnjim rokom za črpanje do 31.12.2016.
Oblika spodbude:
kredit kredit
Znesek kredita:
od 30.000€ do 100.000€ od 100.001€ do 1.000.000€ od 100.000€ do 5.000.000€
Ročnost kredita:
od 1 do 3 let vključno z moratorijemod 2 do 7 let
Pogodbena obrestna mera:
6-mesečni EURIBOR + nespremenljiv pribitek 2% letno 6-mesečni EURIBOR + nespremenljiv pribitek od 0,91% do 3% letno (odvisno od kreditne sposobnosti po oceni SID-a) 6-mesečni EURIBOR + nespremenljiv pribitek od 1,25% do 3% letno (odvisno od kreditne sposobnosti po oceni SID-a)
Upravičenci:
Pravne osebe zasebnega prava s sedežem v EU in posluje najmanj dve leti z povprečno tremi zaposlenimi osebami in ni v težavah. Pravne osebe s sedežem v EU in poslujejo najmanj dve leti s povprečno tremi zaposlenimi osebami in ni v težavah.
Družba lahko zaprosi za več kreditov do skupne višine  100.000€. Družba lahko zaprosi za več kreditov do skupne višine  1.000.000€. Družba lahko zaprosi za več kreditov, vendar za različne projekte.
Primernost upravičenca:
Ob oddaji vloge za kredit je primeren tisti, ki izpolnjuje še druge pogoje:

 • ni v postopku zaradi insolventnosti ali niso izpolnjeni pogoji za uvedbo postopka zaradi insolventnosti,
 • po zadnjih podatkih FURS-a nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev,
 • ne posluje v izključenem sektorju (po posebnih pogojih financiranja –  točka 2.10 v Prilogi 1)
 • izpolnjuje druge kriterije iz vidika politike SID s področja upravljanja tveganj

Glede na zadnje razpoložljive finančne podatke  (oddane na AJPES) izpolnjuje naslednje pogoje:

 • razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA znaša največ  5,0
 • razmerje med finančnim dolgom in lastniškim kapitalom znaša največ 3,0
 • razmerje med EBITDA in finančnimi odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti znaša najmanj 1,5
Pogoji financiranja:
 • kredit ne sme biti  višji od 30% zneska čistih letnih prihodkov od prodaje
 • črpanje kredita je enkratno v roku do 45 dni od odobritve
 • kredit se odplačuje mesečno, brez moratorija na odplačilo glavnice
 • kredit ne sme presegati 85% vseh izdatkov vezanih na projekt
 • finančni prispevek podjetja vsaj 15% celotnih izdatkov projekt
 • moratorij na odplačilo glavnice lahko traja največ dve leti
 • kredit se črpa enkratno, če ne presega 1.000.000€ ali do štirih tranš  za trajanje projekta do 2 let pri znesku nad 1.000.000€
Namen porabe sredstev:
Za financiranje poslovanja družbe – nakup:

 • materiala,
 • trgovskega blaga,
 • opravljene storitve,
 • plače.
Za financiranje izdatkov za:

 • naložbe v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva,
 • za zaposlitve vezane na projekt,
 • nakup(nekmetijskega)zemljišča, do višine 50% vseh izdatkov, če je nakup  tehnično nujen za izvedbo projekta
SID izvaja nadzor nad namensko porabo sredstev v obliki dostavljanja poročil upravičenca.
Zavarovanje:
Vrsta zavarovanj:

 • nepremičnine v RS,
 • oprema in stroji v RS,
 • zaloge v RS,
 • terjatve,
 • vrednostni papirji.
Vrsta zavarovanj za vrednost do 1.000.000€:

 • nepremičnine v RS,
 • oprema in stroji v RS,
 • zaloge v RS,
 • terjatve,
 • vrednostni papirji.

Za višji znesek se zahteva zavarovanje  s splošnimi pravili SID banke.

Vrednost zavarovanja se določi glede na kreditno kvaliteto upravičenca in se giblje od 50% do 100% višine kredita.
Drugi pogoji:
Kredit lahko krije izdatke, ki nastanejo:

 • največ  tri mesece pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ šest mesecev po sklenitvi kreditne pogodbe.
 • največ šest mesecev po sklenitvi kreditne pogodbe za kritje izdatkov za plače.
Primernost projekta:

 • njegov cilj je razširiti zmogljivost podjetja, povečati raznovrstnost proizvodnje,
 • je na območju RS,
 • izvaja ga podjetje samo,
 • ne traja več kot dve leti,
 • celotni izdatki ne presegajo 10.000.000€

Primernost projekta se ugotavlja na podlagi projektne dokumentacije.

Podpora:
V podjetju RS-Biro vam bomo v pomoč pri prijavi na razpis. Za vas lahko pripravimo potrebno dokumentacijo.
Kontakt:
info@rs-biro.si ali po telefonu: 03 713 30 30

 

Vir: SID Banka
Pripravila: Nina Sušec