Javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Savinjski regiji RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, vabi vse vlagatelje, da na podlagi objavljenega Javnega razpisa oddajo vlogo za pridobitev garancije za bančne kredite.

Predmet razpisa so garancije regijske garancijske sheme v Savinjski regiji za bančne kredite, ki jih RASR kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada v regijsko garancijsko shemo v Savinjski regiji v sodelovanju z bankami NLB d.d., Delavsko hranilnico d.d., Banko Sparkasse d.d., Primorsko hranilnico Vipava d.d. in Novo KBM d.d..

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva, povečevanje investicijske aktivnosti v Savinjski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov in drugo.

Upravičenci: Javni razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin Savinjske statistične regije: – mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, – samostojni podjetniki ter – zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah ali po Zakonu o zadrugah. Upravičeni vlagatelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.

Na razpisu lahko kandidirajo upravičenci iz občin: Občina Braslovče, Mestna občina Celje, Občina Dobje, Občina Dobrna, Občina Gornji Grad, Občina Kozje, Občina Laško, Občina Ljubno, Občina Luče, Občina Mozirje, Občina Nazarje, Občina Podčetrtek, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Rečica ob Savinji, Občina Rogaška Slatina, Občina Rogatec, Občina Slovenske Konjice, Občina Solčava, Občina Šentjur, Občina Šmarje Pri Jelšah, Občina Šmartno ob Paki, Občina Šoštanj, Občina Štore, Občina Tabor, Mestna občina Velenje, Občina Vitanje, Občina Vojnik, Občina Vransko, Občina Zreče, Občina Žalec.

Skupen garancijski potencial RGS Savinjska znaša 2.080.000,00 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada.

Finančni pogoji: Najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 500.000 EUR. Kredit za prijavljeni projekt, za katerega vlagatelj zaprosi za garancijo Sklada, lahko znaša do 100 % vrednosti projekta. Garancija znaša od 50 – 80 % odobrenega kredita. Doba vračanja je do 8 let, v nobenem primeru pa ne sme preseči 15.07.2025. Moratorij je možen do 12 mesecev oz. do 6 mesecev za kredite, ki so več kot 60 % namenjeni za obratna sredstva, in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita. Upravičeni stroški za obratna sredstva so lahko do 100 %, vendar največ 200.000,00 EUR. V primeru, ko delež upravičenih stroškov za obratna sredstva presega 60 % vseh upravičenih stroškov, se kredit odobri za največ 3 leta.

 Upravičeni stroški:

Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške:

 • nakupa strojev in opreme, – nakupa zemljišč,
 • stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
 • stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
 • stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
 • stroški obratnih sredstev,
 • stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
 • stroški promocijskih aktivnosti,
 • stroški zagona podjetja,
 • stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena,
 • bruto plače novo zaposlenih v podjetju za največ 3 mesece od 1.1.2017 naprej,
 • stroški pridobivanja intelektualnih pravic.

Upravičeni so zgoraj navedeni stroški, ki so nastali od 1.1.2017 naprej.

Rok in način prijave: Rok za prijavo na razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS št. 42 z dne 04.08.2017 do porabe sredstev oz. datuma zaprtje razpisa, ki je 15.05.2018.

 

Vir: RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o.