Veliko podjetij ima težave pri poslovanju zaradi slabe plačilne discipline, ki je rak rana gospodarstvu. Podjetja se morajo ukvarjati z izterjavo

Kaj je bančna plačilna obveza ali BPO (Bank Payment Obligation)?

Bančna plačilna obveza je bančni instrument, ki se uporablja za zavarovanje plačila v domačem in mednarodnem plačilu. Z BPO se kupčeva in prodajalčeva banka dogovorita za varno izmenjavo informacij o poslu med dvema strankama in izvedbi plačila. Bančna plačilna obveza je torej nepreklicna in neodvisna obveza ene banke drugi banki, da bo izplačala določen znesek pod pogojem, da se bodo elektronsko zavedeni podatki ujemali med seboj. BPO je podoben instrument dokumentarnemu akreditivu, le da je precej cenejši in enostavnejši.

Čemu je instrument namenjen?

BPO je nastal na osnovi potreb trga po instrumentu zavarovanja plačila, ki bi varoval kupca in prodajalca, pri izpolnitvi njunih obveznosti. Od instrumenta se je pričakovalo, da bo varen, enostaven in hiter.

Glavni namen uporabe:

 • Na enostaven in sodoben način omogoča omejevanje tveganj, pri prodaji blaga ali storitev ter financiranju dobave.

Kakšne so prednosti uporabe BPO-ja?

 • Poslovanje z BPO je urejeno z enotnimi mednarodnimi pravili (URBPO), kar omogoča enakovredno obravnavo s strani bank po vsem svetu. Ker je poslovanje pravno urejeno, je zagotovljeno boljše pravno varstvo.
 • Instrument je relativno enostaven in po uporabnosti primerljiv z najpogosteje uporabljenimi instrumenti zavarovanja plačila, kot je npr. dokumentarni akreditiv, inkaso.
 • Poslovanje s BPO je cenovno ugodnejše od ostalih istovrstnih instrumentov zavarovanja plačila.
 • Zaradi elektronske primerjave podatkov je postopek varnejši in hitrejši, za kupca in prodajalca je zagotovljena objektivnost.

Kdaj in kako uporabljati BPO?

Uporaba BPO je primerna:

 • ko je potrebno le zavarovanje plačilnega tveganja in ni potrebno preverjanje ustreznosti dokumentov in blaga;
 • ko se uporablja elektronsko dokumentni sistem in E-račun;
 • za posle velikih vrednosti, ki so za preživetje podjetja zelo pomembni;
 • za podjetje, ki imajo veliko svojega premoženja v terjatvah;
 • za podjetja, ki imajo veliko število kupcev ali dobaviteljev;
 • za podjetja, ki svojih kupcev ne poznajo dobro ali so z njimi šele začeli poslovati;
 • za zavarovanje tveganje plačila, brez večjih stroškov in ne da bi za to potrebovali veliko časa za pripravo dokumentov,
 • za »start up« podjetja, ki šele prodirajo na trge in še nimajo dovolj izkušenj oz. svojih kupcev ne poznajo dobro.

Uporabnost BPO, če ste prodajalec:

 • Banka jamči za plačilo, kar nevtralizira vaše plačilno tveganje.
 • Bonitetna oz. plačilna kredibilnost vašega kupca ni več pomemben dejavnik, zato lahko poslujete s širšim krogom kupcev.
 • Plačilo prejmete takoj po zapadlosti računa, brez tveganih zamud.
 • Možnost napak pri pripravi dokumentov je ničelna – primerjava podatkov je transparentna in objektivna.
 • instrument vam olajša pridobitev bančnega financiranja za nabavo ali izdelavo izvoznega blaga.

Uporabnost BPO, če ste kupec:

 • z uporabo instrumenta si izboljšate pogajalsko pozicijo, saj prodajalcu zmanjša plačilno tveganje, zato si lahko spogajate nižje cene in daljši rok plačila.
 • V celoti nadomesti avansno plačilo, kar zmanjša tveganje pri kupcu za izgubo vnaprej vplačanih sredstev.
 • Hitrejši tok dokumentov preko elektronske kontrole mimo bank vam omogoči takojšen prevzem blaga.

Kako se izda BPO?

Izdajo bančne plačilne obveze lahko pri banki naroči kupec ali prodajalec. Nato banka naročnika in banka upravičenca v sistem TSU vneseta po naročilu strank potrebne podatke. Če se podatki ujemajo in je kontrola uspešna, postane plačilo obveza banke, ki je nepreklicna in pogojna.

Viri: 
http://www.iccwbo.org/ in http://www.ifc.org/
ICC – Bank Payment Obligation

Pripravil: Uroš Ledinek