Od 01.01.2015 dalje bodo morali proračunski uporabniki prejemati račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki, kar pomeni, da bodo morale pravne in fizične osebe za dobavljeno blago in/ali opravljene storitve pošiljati e-račune.  Proračunski uporabniki so tisti, ki imajo šifro posrednega ali neposrednega proračunskega uporabnika, za katere je register dostopen na “Register proračunskih uporabnikov

E-račune lahko v gospodarskem sektorju izmenjujete po različnih poteh:

 1. Preko UJP portala
 2. Preko bank, vključenih v medbančno izmenjavo e-računov
 3. Preko ostalih ponudnikov procesne obdelave podatkov (npr. Bizbox)

1. E-računi preko UJP portala

 • ta pot namenjena gospodarskim subjektom, ki nimajo druge programske računalniške podpore za izdajo e-računov
 • potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo, izpolnite vlogo za dostop na portalu UJP, aplikacija UJP e-račun
 • omejitev: do 5 izdanih računov/mesec oz. 60 izdanih računov na leto
 • omogoča večje priloge k računom, nad 2MB (odložišče velikih datotek, povezava bo priložena k e-računu)
 • ročni vnos
 • povratnica o dostavljenosti e-računa
 • omogoča zavračanje e-računov
 • brezplačno (zaenkrat)

2. E-računi preko elektronskega bančništva

 • Ta pot namenjena vsem gospodarskim subjektom, ki imate elektronsko bančništvo
 • Potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo, izpolnite vlogo pri banki o poslovanju z e-računi in vlogo o izdaji/prejemu e-računov
 • Ni omejitve v številu izdanih/ prejetih faktur
 • Omejitev velikosti priloge – do 2MB
 • Ročni vnos ali uvoz iz računovodskega programa
 • povratnica o dostavljenosti e-računa
 • Plačljivo (cena različna glede na banke)

3. E-računi preko ostalih ponudnikov

 • Za tiste, ki imate programsko računalniško podporo, ki omogoča kreiranje in izmenjavo e-računov, npr. program Vasco
 • Potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo, izpolnite vlogo pri ponudniku izmenjave e-računov (npr. Bizbox)
 • Ni omejitve v številu izdanih/ prejetih faktur
 • Računalniško kreiran račun
 • Povratnica o dostavi e-računa
 • Aplikacija Webpotrjevanje – za potrjevanje prejetih faktur s strani stranke

 4. Hramba e-računov

E-račun je potrebno hraniti elektronsko, torej v svoji izvirni obliki, v kateri je bil poslan ali dan na razpolago. Račun se lahko, ne glede na njegovo izvirno obliko, hrani tudi na mikrofilmu, drugem mediju ali v elektronski obliki, če ti načini hrambe onemogočajo spremembo ali izbris podatkov oziroma omogočajo reproduciranje računov v izvirni obliki. Predpisan čas hrambe je 10 let.

Pripravila: Tina Gajšek