Državni zbor Republike Slovenije je na izredni seji, ki je potekala 25. aprila 2019, sprejel noveli zakonov o dohodnini ter o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. S tem je sprejel predlog Ministrstva za finance za davčno razbremenitev regresa. To pomeni, da od regresa za letni dopust v višini do povprečne plače ne bo potrebno obračunati dohodnine in prispevkov za socialno varnost.

Po zdaj veljavni zakonodaji je bilo dohodnino potrebno obračunati od celotnega regresa, prispevke za socialno varnost pa takrat, kadar je ta višji od 70% povprečne plače.

Delodajalci se bodo še vedno sami in po svojih zmožnostih odločali o višini regresa, ki ga bodo izplačali svojim zaposlenim, po besedah ministra za finance, dr. Andreja Bertoncelja, pa je to prvi izmed ukrepov, ki bodo razbremenili dohodke iz dela, delodajalcem pa bodo olajšali nagrajevanje zaposlenih.

Kljub temu pa delodajalci ne smejo pozabiti na 131. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki določa, da ima delavec, ki ima pravico do letnega dopusta prav tako pravico do izplačila regresa za letni dopust, ki ne sme biti manjši od minimalne plače (ta znaša letos 886,63 evrov bruto). Predpisan je lahko s kolektivno pogodbo, pogodbo o zaposlitvi ali internim aktom – velja tisto, kar je za delavca bolj ugodno. Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1.julija tekočega kolesarskega leta, s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti in v primeru nelikvidnosti delodajalca pa se rok lahko določi najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta. V primeru pravice sorazmerne rabe dopusta delavca, se mu tudi regres izplača sorazmerno.

100% oprostitev socialnih prispevkov in dohodnine do višine 100% zadnje mesečne plače zaposlenih začne veljati 01. januarja 2019. Delodajalci bodo s strani Finančne uprave Republike Slovenije tako dobili vrnjene davke in prispevke na že izplačane regrese. Podroben postopek bo objavljen na spletni strani ministrstva, vračilo pa bo izvedeno najkasneje v 30 dneh od vročitve odločbe in ob pogoju, da prejemnik vračila (delodajalec) nima neporavnanih davčnih obveznosti.

Uradna razbremenitev regresa (noveli zakonov o dohodnini ter o pokojninskem in invalidskem zavarovanju) je začela veljati 04. maja 2019.

 

Vir: domovina.je, delo.si, Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)