Od 1. februarja dalje bo neto zaslužek študenta manjši, saj bodo od slej morali študenti plačevati prispevke in dohodnino. Študentsko delo se po novem upošteva v delovno dobo.

Za študentsko delo so se začele uporabljati določbe novele zakona za uravnoteženje javnih financ. Študentsko delo bo tudi v prihodnje potekalo prek študentskih servisov na podlagi študentske napotnice brez dodatnih administrativnih bremen.

Določena je tudi minimalna urna postavka ki znaša 3,8 evra neto oziroma 4,5 evra bruto. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5 odstotka bodo od študentskega dela morali plačati študentje, prispevek za delodajalca pa bo odmerjen po stopnji 8,85 odstotka.

Skupaj vse koncesijske dajatve na študentsko delo znašajo še 18 odstotkov.

Do 31.1.2015 Od 1.2.2015
Koncesijska dajatev 23% 16%
Dodatna koncesijska
dajatev
2% 2%
Pavšal za zavarovanje
za poškodbe pri delu in
poklicne bolezni
4,58% 0,53%
Pavšal za zavarovanje za
primere smrti in
invalidnosti
0,80% 0%
Pokojninsko in invalidsko
zavarovanje
0% 8,58%
Zdravstveno zavarovanje 0% 6,36%
SKUPAJ 30,38% 33,74%

Zakon ne postavlja omejitev glede višine prihodkov iz naslova študentskega dela. Vendar mora organizacija (v večini primerov je to vaš študentski servis) davčni upravi odvesti akontacijo dohodnine po 25 % stopnji, če gre za dohodek višji od 400 evrov. To v praksi pomeni, da se dohodnina odvede takoj ob izplačilu zaslužka in ne ob koncu leta. Če zaslužek ne preseže meje 400 evrov, potem se akontacija ne zaračuna in posledično tudi ne plača. Z drugimi besedami, zaslužki do 400 evrov bodo izplačani v celoti (100%).

Dodajmo še opozorilo, da to velja samo za rezidente. Nerezidentom se akontacija odvaja ob vsakem izplačilu. Tisti, ki so iz držav, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, lahko vložijo na DURS zahtevo za povračilo akontacije.

Splošna olajšava se prizna vsakemu zavezancu pod pogojem, da drug rezident zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana (konkretno za študente to pomeni, da lahko to olajšavo uveljavljajo, če jih starši ne uveljavljajo v svoji davčni napovedi kot vzdrževane družinske člane).

Napoved za dohodnino mora oddati vsak rezident, ki je v koledarskem letu imel obdavčljive prihodke višje od splošne olajšave. Napoved je priporočljivo oddati tudi tistim dijakom/študentom, ki pričakujejo vračilo akontacije dohodnine, hkrati pa je znesek njihovih obdavčljivih prihodkov nižji od zneska splošne olajšave v tekočem koledarskem letu. Davčna osnova od dohodka za delo preko študentskega servisa je dohodek, zmanjšan za 10 %.

Pripravila: Nina Sušec